+370 5 2136577 info@proventus.lt

Auditas

Audito paslauga, kurią atlieka mūsų įmonė, sudaro tarpusavyje susijusių paslaugų ir procedūrų visumą, tačiau metodiniais tikslais mes išskiriame šią paslaugą į kelias sudėtines dalis:
* Finansinės atskaitomybės auditas
* Specializuotas mokesčių auditas
* Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų auditas

Finansinės atskaitomybės auditas

Pagrindinis audito tikslas yra įmonės finansinės atskaitomybės, sudarytos atitinkamai datai, teisingumo ir pagrįstumo įvertinimas. Plačiau apie audito reikšmę skaitykite.

Finansinės atskaitomybės auditas atliekamas pagal audito atlikimo sutarties sąlygas bei audito planą.

Įmonės finansinės atskaitomybės (kuri būtų audituojama) sudėtinės dalys:

* Balansas (ir priedai prie jo)
* Pelno (nuostolio) ataskaita
* Pinigų srautų ataskaita
* Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
* Aiškinamasis raštas (ir priedai prie jo)
* Metinis pranešimas (jei įmonei privaloma parengti)

Atlikus auditą pateikiama oficiali auditoriaus išvada ir audito ataskaita.

Jei auditas atliekamas metų eigoje, t.y. etapais (pvz. kas ketvirtį), pateikiamos tarpinės ataskaitos. Šių ataskaitų pagrindu ūkiniams – finansiniams metams pasibaigus pateikiama metinė ataskaita ir auditoriaus išvada.

Ataskaitos pagrindu suformuota auditoriaus išvada apie Jūsų įmonės atitinkamo (finansinio audito paslaugos sutartyje aptarto) laikotarpio pabaigai sudarytą finansinę atskaitomybę – ar ji parengta pagal galiojančius norminius aktus, ar ji PATIKIMA.

Atliekant auditą auditorius vadovaujasi Tarptautiniais audito standartais, LR Verslo apskaitos standartais, LR Akcinių bendrovių bei kitais įstatymais ir norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonės veiklą šalyje, auditoriaus profesinėmis žiniomis bei audito įmonės tam tikromis audito atlikimo metodikomis.

Specializuotas mokesčių auditas

Pagal mokesčių (vieno atskiro, visų mokamų mokesčių) audito atlikimo sutartį, auditorius įvertina mokesčių valstybei apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumą, pagrįstumą ir savalaikiškumą, remiantis galiojančiais LR įstatymais bei norminiais aktais. Taip pat įvertinamas įmonės apskaičiuotų ir sumokėtų (mokėtinų) veiklos mokesčių apimčių atvaizdavimo finansinėse bei mokestinėse ataskaitose teisingumas, įtaka savininkų nuosavybei.

Atlikdamas minėtus įvertinimus, auditorius neįsipareigoja nustatyti galimų finansinių sankcijų apimties dėl netikslaus (klaidingo) mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo.

Įkainiai

Audito paslaugų įkainiai nustatomi tarpusavio susitarimu ir tik atlikus paruošiamuosius ekspertizinius darbus. Šie paruošiamieji darbai atliekami nemokamai ir reikalingi būsimų darbų apimties, darbo laiko, audito paslaugų kainos nustatymui. Audito atlikimo laikas nustatomas atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus ir gali būti atliekamas keliais etapais pvz. ketvirčiais, pusmečiais. Atskirų darbų suskaidymas etapais suteikia galimybę auditoriui dirbti neatitraukiant Jūsų nuo kasdieninių darbų, o Jums – savalaikiai atitaisyti Jūsų įmonės finansinėje atskaitomybėje aptiktas klaidas bei pagerinti vidaus kontrolę.

Uzklausa

uzklausos_foto

Iškilo klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų?

> Klauskite