+370 5 2136577 info@proventus.lt

VMI prie FM informuoja, kad parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies komentarą. 2012-02-28 raštas Nr. (18.18-31-1)-R-1927.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM) informuoja, kad parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies komentarą.
VMI prie FM komentarą (2012-02-28 raštas Nr. (18.18-31-1)-R-1927) galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje.

VMI prie FM komentaras:

 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir jo apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas  

            2) vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkstančių litų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 20 procentų mokesčio tarifą, išskyrus atvejus, nustatytus šio  straipsnio 3 dalyje. Ši taisyklė galioja individualioms (personalinėms) įmonėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms (pasitikėjimo) ūkinėms bendrijoms.

(2008 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. XI-73 redakcija, Žin., 2008, Nr. 149-6000; taikoma apskaičiuojant 2009 metų mokestinio laikotarpio pelno mokestį).

Komentaras

 

 1. Individualių įmonių, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų 25 tūkstančių litų per 2009 metų mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalis apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalis – taikant 20 proc. mokesčio tarifą, jeigu jos atitinka visas šias 3 sąlygas:-  vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių ir- mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, ir

– neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

 

Pavyzdžiai

 

Pastaba. Pavyzdyje mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais.

 1. J. Jonaičio individualios įmonės 2009 metų rodikliai atitinka PMĮ 5 str. 2 d. 2 punkte nustatytas sąlygas:

– įmonės mokestinio laikotarpio pajamos – 600000 Lt (neviršijo 1 mln. litų),

– įmonės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 5 darbuotojai,

– įmonė neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

 1. Jonaičio individuali įmonė 2009 metais apskaičiavo 500000 Lt leidžiamų atskaitymų. Nuo apskaičiuoto 100000 Lt (600000 Lt – 500000 Lt) apmokestinamojo pelno įmonė apskaičiuoja 15000 Lt ((25000 Lt x 0 proc.) + (75000 Lt x  20 proc.)) pelno mokesčio.
 2. J. Petraičio individualios įmonės 2009 metų pajamos – 800 tūkst. litų; įmonės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 2 darbuotojai; tačiau įmonė atitinka vieną iš PMĮ5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų, t.y. J. Petraičio žmona yra kitos individualios įmonės savininkė. Atsižvelgiant į tai, kad J. Petraičio individuali įmonė neatitinka visų PMĮ 5 str. 2 d. 2 punkte nustatytų sąlygų, todėl ši įmonė 2009 metais, apskaičiuodama pelno mokestį, negali taikyti PMĮ 5 str. 2 d. 2 punkte nustatytų pelno mokesčio tarifų. Tų metų apmokestinamajam pelnui apmokestinti turi būti taikomas  20 proc. pelno mokesčio tarifas.
 3. J. Jonaičio individualios įmonės 2009 metų rodikliai atitinka tiek PMĮ 5 str. 2 d. 1 punkte, tiek 2 punkte nustatytas sąlygas:

– įmonės pajamos per mokestinį laikotarpį – 400000 Lt (neviršija 500 tūkst. litų),

– įmonės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 8 darbuotojai,

– įmonė neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

 1. Jonaičio individuali įmonė 2009 metais apskaičiavo 200000 Lt leidžiamų atskaitymų.

Atsižvelgiant į tai, kad J. Jonaičio individuali įmonė atitinka visas 5 str. 2 d. 1 ir 2 punktuose nustatytas 3 sąlygas, todėl ši įmonė 2009 metais turi teisę taikyti vieną iš PMĮ 5 str. 2 d. 1 arba  2 punkte nustatytų pelno mokesčio apskaičiavimo taisyklių:

–   arba apmokestinamąjį pelną apmokestinti taikant 13 proc. pelno mokesčio tarifą, arba

– 25 tūkstančius litų per mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį  apmokestinti taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusią apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį – taikant 20 procentų mokesčio tarifą.

Tarkime, kad įmonė pasirenka pastarąjį variantą ir nuo apskaičiuoto 200000 Lt (400000 Lt – 200000 Lt) apmokestinamojo pelno apskaičiuoja 35000 Lt ((25000 Lt x 0 proc.) + (175000 Lt x 20 proc.)) pelno mokesčio.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įmonei, pasirinkusiai PMĮ 5 str. 2 d. 2 punkte nustatytą pelno mokesčio apskaičiavimo taisyklę, gali būti taikomos PMĮ 18 str. 3 dalies nuostatos, t.y. ji gali nusistatyti trumpesnius maksimalius nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, negu nustatyta PMĮ 1 priedėlyje, tik tokiu atveju, jeigu įmonė atitinka PMĮ 5 str. 2 d. 1 punkte nustatytas sąlygas.

 

 1. Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal 2002 m. gegužės 15 d. finansų ministro įsakymą Nr. 134„Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 51-1955; 2004, Nr. 19-598).
 2. Pagal PMĮ6 straipsnio nuostatas mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais arba vietos mokesčių administratoriaus leidimu jis nustatomas kitoks, bet lygus 12 mėnesių. Šio mokestinio laikotarpio pajamos turi būti ne didesnės kaip 1 milijonas litų. Tais atvejais, kai pirmasis mokestinis laikotarpis trumpesnis negu 12 mėnesių (pvz., vienetas įsiregistravo mokesčio mokėtoju ir pradėjo veiklą nuo kalendorinių metų birželio 1 d.), tai to pirmojo mokestinio laikotarpio pajamos taip pat turi būti ne didesnės negu 1 milijonas litų. Skaičiuojant, ar pajamos nėra didesnės už šią sumą, atsižvelgiama į visas pajamas, t.y. ir į tas, kurios, vadovaujantis PMĮ 12 straipsniu, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms.

 

 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies ir jo apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas 

 

 1. Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančių), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkstančių litų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje;

(2009 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. XI-539 redakcija, Žin., 2009, Nr. 153-6880; šios dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 – 2011 metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį)

Komentaras 

 

 1. Apmokestinti 2010 ir 2011 metų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną 5 proc. mokesčio tarifu vienetai gali tuo atveju, jei tie vienetai atitinka 3 sąlygas:-  vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių;-  mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 500 tūkst. litų;-  vienetas neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

Pavyzdys

 

Pastaba. Pavyzdyje mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais.

 1. Jonaičio individualios įmonės 2010 metų rodikliai atitinka PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytas sąlygas:

– įmonės mokestinio laikotarpio pajamos – 400 tūkst. litų (neviršija 500 tūkst. litų),

– įmonės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 8 darbuotojai,

– įmonė neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

Atsižvelgiant į tai, kad J. Jonaičio individuali įmonė atitinka visas 5 str. 2 dalyje nustatytas 3 sąlygas, todėl ši įmonė gali 2010 metų gali apmokestinamąjį pelną apmokestinti 5 proc. pelno mokesčio tarifu.

 

 1. Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal 2002 m. gegužės 15 d. finansų ministro įsakymą Nr. 134„Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 51-1955; 2004, Nr. 19-598).
 2. Pagal PMĮ 6 straipsnio nuostatas mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais arba vietos mokesčių administratoriaus leidimu jis nustatomas kitoks, bet lygus 12 mėnesių. Šio mokestinio laikotarpio pajamos turi būti ne didesnės kaip 500 tūkst. litų. Tais atvejais, kai pirmasis mokestinis laikotarpis trumpesnis negu 12 mėnesių (pvz., vienetas įsiregistravo mokesčio mokėtoju ir pradėjo veiklą nuo kalendorinių metų birželio 1 d.), tai to pirmojo mokestinio laikotarpio pajamos taip pat turi būti ne didesnės negu 500 tūkst. litų. Skaičiuojant, ar pajamos nėra didesnės už šią sumą, atsižvelgiama į visas pajamas, t.y. ir į tas, kurios, vadovaujantis PMĮ 12 straipsniu, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. 4. Trečiosios sąlygos nuostatos paaiškintos PMĮ 5 str. 3 dalies komentare.
 3. PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatos taikomos ir žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams.
 4. PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata netaikoma pelno nesiekiantiems vienetams.

 

 

 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies ir jo apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas 

 

 1. Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančių), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje;

(2011 m. lapkričio 22 d. įstatymo Nr. XI-1716 redakcija, Žin., 2011, Nr. 146-6852; šios dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant 2012 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį)

Komentaras 

 

 1. Apmokestinti 2012 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną 5 proc. mokesčio tarifu vienetai gali tuo atveju, jei tie vienetai atitinka 3 sąlygas:-  vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių;-  mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 1 mln. litų;-  vienetas neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

Pavyzdys

 

Pastaba. Pavyzdyje mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais.

 1. Jonaičio individualios įmonės 2012 metų rodikliai atitinka PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytas sąlygas:

– įmonės mokestinio laikotarpio pajamos –900 tūkst. litų (neviršija 1 mln. litų),

– įmonės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 8 darbuotojai,

– įmonė neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

Atsižvelgiant į tai, kad J. Jonaičio individuali įmonė atitinka visas 5 str. 2 dalyje nustatytas 3 sąlygas, todėl ši įmonė gali 2012 metų apmokestinamąjį pelną apmokestinti 5 proc. pelno mokesčio tarifu.

 

 1. Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal 2002 m. gegužės 15 d. finansų ministro įsakymą Nr. 134„Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 51-1955; 2004, Nr. 19-598).
 2. Pagal PMĮ 6 straipsnio nuostatas mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais arba vietos mokesčių administratoriaus leidimu jis nustatomas kitoks, bet lygus 12 mėnesių. Šio mokestinio laikotarpio pajamos turi būti ne didesnės kaip 1 mln. litų. Tais atvejais, kai pirmasis mokestinis laikotarpis trumpesnis negu 12 mėnesių (pvz., vienetas įsiregistravo mokesčio mokėtoju ir pradėjo veiklą nuo kalendorinių metų birželio 1 d.), tai to pirmojo mokestinio laikotarpio pajamos taip pat turi būti ne didesnės negu 1 mln. litų. Skaičiuojant, ar pajamos nėra didesnės už šią sumą, atsižvelgiama į visas pajamas, t.y. ir į tas, kurios, vadovaujantis PMĮ 12 straipsniu, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. 4. Trečiosios sąlygos nuostatos paaiškintos PMĮ 5 str. 3 dalies komentare.5. PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatos taikomos ir žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams. 6.PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata netaikoma pelno nesiekiantiems vienetams.