+370 5 2136577 info@proventus.lt

Dalia VINAUSKIENĖ

Atestuotoji auditorė,
UAB „ECOVIS Proventus“ partnerėŠį kartą bandysime pasiaiškinti kai kuriuos klausimus, susijusius su atidėtojo pelno mokesčio turto susidarymo priežastimis, tikslais, apskaita ir pateikimu finansinėje atskaitomybėje. Priminsiu, jog šią apskaitos sritį reglamentuoja 24 – asis VAS „Pelno mokestis“, kur pateikiamos tokios sąvokos:Atidėtojo mokesčio turtas – būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais atgautinos pelno mokesčio sumos, kurios susidaro dėl įskaitomųjų laikinųjų skirtumų ir nepanaudotų mokestinių nuostolių perkėlimo, o įskaitomieji laikinieji skirtumai – laikinieji skirtumai, dėl kurių būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais apmokestinamasis pelnas bus mažesnis už apskaitinį (mokestiniai nuostoliai bus didesni už apskaitinius).

Įskaitomieji laikinieji skirtumai gali susidaryti, kuomet turto balansinė vertė yra mažesnė arba įsipareigojimo balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę. Kokie gi tai gali būti atvejai dėl kurių gali atsirasti atidėtojo pelno mokesčio turtas? Keletas jų:
– apskaitoje registruojamos abejotinai atgautinų sumų sąnaudos, kurias ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais tikimasi pripažinti beviltiškomis skolomis pagal mokesčio įstatymo reikalavimus (turto balansinės vertės sumažėjimas ir sąnaudos);
– apskaitoje registruojamas atsargų vertės sumažėjimas (turto balansinės vertės sumažėjimas ir sąnaudos);
– apskaitoje registruojami atidėjiniai nepanaudotos darbuotojų ataskaitinio laikotarpio atostogoms (sąnaudos bei įsipareigojimai);
– apskaitoje registruojami atidėjiniai prisiimtiems garantiniams ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimams padengti (sąnaudos bei įsipareigojimai);

Iš pateiktų pavyzdžių matyti, jog laikinieji įskaitomieji skirtumai susidaro tuomet, kai ataskaitinio laikotarpio (nepriklausomai nuo to, kokia – metinė ar tarpinė finansinė atskaitomybė sudaroma) sąnaudų pripažinimo laikotarpiai finansinėje apskaitoje ir mokesčio apskaičiavimui skirtoje apskaitoje persikelia per laikotarpius, t.y. pripažįstant sąnaudas apskaitoje vienu laikotarpiu jos nelaikomos leidžiamais atskaitymais pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu, tačiau būsimais ataskaitiniais laikotarpiais jos gali tapti leidžiamais atskaitymais Pavyzdžiui – apskaitoje registruojamas atsargų vertės sumažėjimas (atitinkamai – vertės sumažėjimo sąnaudos), ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais pardavus atsargas, kurioms buvo apskaičiuotas vertės sumažėjimas, pelno mokesčio tikslu pardavimo savikainoje bus pateikta parduotų atsargų vertė įsigijimo savikaina ir buvusi vertės sumažinimo suma taps leidžiamais atskaitymais. Panaši situacija bus ir su jau apskaitytomis abejotinomis pirkėjų skolomis, kuriems bus surinkti pagrįsti atgavimo beviltiškumo įrodymai, kurių reikalauja mokesčio įstatymo nuostatos.

Kiek tenka pastebėti, finansinės atskaitomybės sudarymo atskirose įmonėse praktikoje, nevisada suprantama, kokiam tikslui formuojamas atidėtojo pelno mokesčio turtas – gal tai bereikalingas darbas ir žaismas skaičiais? Noriu pastebėti, jog 24 – asis VAS numato, kad atidėtojo pelno mokesčio turto gali neskaičiuoti trumpą finansinę atskaitomybę sudarančios įmonės, pilną finansinę atskaitomybę sudarančios tos įmonės, kurioms atidėtojo pelno mokesčio turto suma nėra reikšminga ( tačiau tam, kad sužinoti ar suma reikšminga ar ne, vis tiek ją reikia apskaičiuoti), o ir pirmą kartą šį standartą taikanti įmonė jo nuostatas turi taikyti retrospektyviai pagal 7-ojo VAS “Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas” reikalavimus (informacija palyginamuosiuose finansinės atskaitomybės skaičiuose turės būti perskaičiuota).

Atidėtojo pelno mokesčio turto skaičiavimas – nėra vien savitikslis skaičiavimas arba verslo apskaitos standartų primestas papildomas darbas buhalterijai. Šio proceso tikslas – pateikti kaip galima tikslesnius duomenis finansinės atskaitomybės informacijos vartotojams apie ateityje galimus pelno mokesčio sumažinimus bei ataskaitinio laikotarpio grynąjį pelną, kurį savininkai turi teisė skirstyti, nes ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis ir atidėtojo mokesčio turtas parodomas pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip pelno mokesčio sąnaudos (pajamos).
Kaip gi visa tai atrodo praktikoje. Panagrinėsime labiausiai paplitusį pavyzdį, kuomet įmonė formuoja atidėjinius nepanaudotoms atostogoms:

Pavyzdys:

Įmonė 2006m. pabaigoje apskaičiavo atidėjinius atostoginiams 100 000 Lt.

Apskaitoje galimi atlikti buhalteriniai įrašai:
D 614 Veiklos sąnaudos. Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 100 000
K 4466 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Atostoginių kaupimai 100 000

Įmonė apskaičiavo atidėtąjį pelno mokesčio turtą nuo atidėjimių 15 000 Lt (100 000 x 15 proc.).

Apskaitoje galimi atlikti buhalteriniai įrašai:
D 1641 Finansinis turtas. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 15 000
K 652 Pelno mokesčiai.Pervedimai į atidėtuosius pelno mokesčius (+/-) 15 000

Įmonė per 2007m. atskirais laikotarpiais panaudojo 2006m. pabaigoje sudarytus atidėjinius atostoginiams 98 000 Lt. 2006m. atidėjiniai atostoginiams buvo sudaryti remiantis apytiksliais skaičiavimais, todėl susidarė 2000 Lt paklaida.

Apskaitoje galimi atlikti buhalteriniai įrašai:
K 4466 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Atostoginių kaupimai 98 000
K 446 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (suma gali pasiskirstyti per kelias sąskaitas – mokėtinas darbo užmokestis, mokėtinas GPM, mokėtinos socialinio draudimo įmokos ) 98 000

2007-12-31 Apskaitoje galimi atlikti buhalteriniai įrašai:
D 4466 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Atostoginių kaupimai 2 000
K 614 Veiklos sąnaudos. Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 2 000

D 652 Pelno mokesčiai.Pervedimai į atidėtuosius pelno mokesčius (+/-) 15 000
K 1641 Finansinis turtas. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 15 000

Kitas praktikoje įprastas pavyzdys – abejotinų skolų pripažinimas finansinėje atskaitomybėje.

Įmonė 2006-12-31, remiantis savo apskaitos politika, pripažino abejotinų skolų sąnaudas 50 000 Lt. Daliai iš jų – 25 000 Lt – įmonė pagrįstai tikisi ateinančiu ataskaitiniu laikotarpiu surinkti atgavimo beviltiškumą įrodančius dokumentus, 10 000 Lt – tikimasi atgauti, o likusios 15 000 Lt sumos nebesitikima susigrąžinti ar dokumentuoti jos atgavimo beviltiškumą.

2006-12-31 Apskaitoje galimi atlikti buhalteriniai įrašai:
D 6117 Veiklos sąnaudos. Abejotinų skolų sąnaudos 50 000
K 2411 Per vienerius metus gautinos sumos. Pirkėjų įsiskolinimas. Pirkėjai 40 000
K 2419 Per vienerius metus gautinos sumos. Pirkėjų įsiskolinimas. Abejotinos skolos (-) 10 000

įmonė apskaičiavo atidėtąjį pelno mokesčio turtą nuo abejotinų skolų, kurioms pagrįstai tikimasi surinkti įrodymus, leisiančius laikyti jas ribojamo dydžio leidžiamais atskaitymais pelno mokesčio skaičiavimuose 5 250 Lt (35 000 x 15 proc.). Atidėtojo pelno mokesčio turtas neturi būti skaičiuojamas nuo tų abejotinų skolų sumų, kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais nemažins apmokestinamojo pelno.

Apskaitoje galimi atlikti buhalteriniai įrašai:
D 1641 Finansinis turtas. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 5 250
K 652 Pelno mokesčiai.Pervedimai į atidėtuosius pelno mokesčius (+/-) 5 250

Įmonė 2007-12-31 abejotinų skolų sąnaudų neturėjo ir buvo surinkusi 2006m. apskaitoje pateiktų abejotinų skolų atgavimo beviltiškumą įrodančius dokumentus 15 000 Lt sumai, 10 000 Lt skolą atgavo 2007-11-20, o likusios 10 000 Lt sumos atgavimo beviltiškumą įrodantys dokumentai dar renkami.
2007-11-20 Apskaitoje galimi atlikti buhalteriniai įrašai:
D 271 Pinigai. Sąskaitos bankuose 10 000
K 2411 Per vienerius metus gautinos sumos. Pirkėjų įsiskolinimas. Pirkėjai 10 000
D 2419 Per vienerius metus gautinos sumos. Pirkėjų įsiskolinimas. Abejotinos skolos (-) 10 000
K 6117 Veiklos sąnaudos. Abejotinų skolų sąnaudos 10 000

2007-12-31 Apskaitoje galimi atlikti buhalteriniai įrašai:
D 652 Pelno mokesčiai.Pervedimai į atidėtuosius pelno mokesčius (+/-) 3 750 (25 000 x 15 proc.)
K 1641 Finansinis turtas. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 3 750